Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1DSG Aircotechniek: DSG Aircotechniek gevestigd op Mgr Zwijsenstraat 16 te Geffen.

1.2 Opdrachtgever: elke natuurlijke of rechtspersoon aan wie DSG Aircotechniek een aanbieding doet ofwel een overeenkomst mee sluit of tot de uitvoering van een (te sluiten) overeenkomst overgaat

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten, en de uitvoering hiervan door of namens DSG Aircotechniek.

1.4 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5 Indien de Opdrachtgever over eigen algemene voorwaarden beschikt, wijst DSG Aircotechniek de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

1.6 Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen Opdrachtgever en DSG Aircotechniek gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor op hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 2: Offerte

2.1 Alle aanbiedingen en offertes door DSG Aircotechniek, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. DSG Aircotechniek is gerechtigd een aanbieding of offerte op elk gewenst moment in te trekken.

2.2 Bij aanvaarding van een aanbieding of offerte komt er een overeenkomst tussen partijen tot stand op het moment dat deze aanvaarding van de offerte uitdrukkelijk is bevestigd door DSG Aircotechniek aan de Opdrachtgever.

2.3 Elke materiële wijziging in de aanbieding, offerte of overeenkomst, al dan niet als gevolg van een onjuiste inschatting door DSG Aircotechniek, wordt aangemerkt als meerwerk en komt voor een redelijke vergoeding in aanmerking. Deze redelijke vergoeding zal gebaseerd zijn op de uurtarieven en prijzen die alsdan gelden bij DSG Aircotechniek.

2.4 Elke aanbieding dan wel offerte van DSG Aircotechniek gaat uit van vrije toegang tot het object waar de installatie dient plaats te vinden. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 3: Planning

3.1 Een afgegeven planning door DSG Aircotechniek betreft immer een indicatieve planning. DSG Aircotechniek wijst elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook af voor wijzigingen en/of vertraging in de uitvoering van de planning. Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

3.2 DSG Aircotechniek heeft immer het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming.

3.3 De opdrachtgever is verplicht om aan DSG Aircotechniek tijdig alle informatie te geven die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit houdt in ieder geval in dat Opdrachtgever DSG Aircotechniek ervan dient te verwittigen indien de specifieke situatie bij Opdrachtgever sterk afwijkt van hetgeen gebruikelijk is, zoals de samenstelling van de binnen en buitenwand alsmede de afvoer van vloeistof. DSG Aircotechniek is niet gehouden tot een controle van de juistheid van documenten, mededeling en alle andere vormen van informatie overgelegd door de Opdrachtgever. DSG Aircotechniek wijst elke eventuele aansprakelijkheid voor schadelijke gevolgen van onjuistheid van dergelijke informatie uitdrukkelijk af.

Artikel 4: Levering

4.1 Alle door Opdrachtgever dan wel op verzoek van Opdrachtgever door derden op de locatie ter beschikking gestelde zaken, zoals de elektriciteit, elektrische installaties, water, geluidsinstallatie en andere materialen en hulpwerktuigen, worden door DSG Aircotechniek gebruikt voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

5.1 Geleverde en geïnstalleerde zaken blijven eigendom van DSG Aircotechniek totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de gesloten overeenkomst deugdelijk en volledig is nagekomen.

5.2 Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de DSG Aircotechniek veilig te stellen. 5.3 Opdrachtgever is gehouden te allen tijde medewerking te verlenen aan DSG Aircotechniek wanneer, wegens het niet nakomen van de verplichtingen door de Opdrachtgever, ontbinding of beëindiging van de overeenkomst, de geleverde zaken door DSG Aircotechniek worden gerevindiceerd. Opdrachtgever is alsdan niet verplicht om na revindicatie de situatie te herstellen naar de oude situatie.

Artikel 6: Betaling

6.1 Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 3 dagen na factuurdatum al dan niet via de IDEAL link welke door DSG Aircotechniek wordt verzonden aan Opdrachtgever, mits een andere termijn schriftelijk is overeengekomen.

6.2 Het recht van de Opdrachtgever om zijn vorderingen op DSG Aircotechniek op enigerlei wijze te verrekenen of om op te schorten is uitgesloten.

6.3 Bezwaren van Opdrachtgever met betrekking tot de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag van de factuur een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente.

6.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever tevens verschuldigd alle (buiten-) gerechtelijke incassokosten die gesteld worden op 15% van de totale vordering.

6.6 DSG Aircotechniek heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de incassokosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de lopende rente en de hoofdsom.

Artikel 7: Levering en oplevering

7.1 Keuring en controle van de geleverde en/of geïnstalleerde zaken geschiedt terstond na ontvangst. Eventuele bezwaren, gebreken en/of defecten dienen onmiddellijk schriftelijk aan DSG Aircotechniek te worden gemeld.

7.2 Zonder voornoemde meldingen worden de betreffende zaken geacht te zijn geleverd dan wel opgeleverd conform opdracht.

7.3 Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij DSG Aircotechniek heeft geklaagd.

7.4 De melding dient zodanig gedetailleerd te zijn dat DSG Aircotechniek adequaat kan reageren. Opdrachtgever moet DSG Aircotechniek in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren. Kosten die Opdrachtgever maakt om DSG Aircotechniek in de voornoemde gelegenheid te stellen, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

7.5 Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, behoudt DSG Aircotechniek zich het recht voor om schade en kosten op de Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 DSG Aircotechniek aanvaardt uitdrukkelijk uitsluitend aansprakelijkheid voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DSG Aircotechniek aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Gevolgschade en zuivere vermogensschade komen nimmer voor vergoeding in aanmerking.

8.2 Indien de Opdrachtgever, op grond van het recht, deze algemene voorwaarden dan wel enige overeenkomst met DSG Aircotechniek aangesproken wordt tot vergoeding van schade door een derde, zal de Opdrachtgever DSG Aircotechniek volledig vrijwaren.

8.3 Indien DSG Aircotechniek aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de DSG Aircotechniek beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de specifieke overeenkomst waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft.

8.4 De aansprakelijkheid van DSG Aircotechniek is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar aan DSG Aircotechniek in voorkomend geval.

8.5 Indien en voor zover Opdrachtgever installatiewerk of onderhoud laat uitvoeren door een derde partij, dient Opdrachtgever zich ervan te verwittigen dat deze partij voldoet aan de F-gassenverordening 517/2014. Indien Opdrachtgever zulks nalaat en DSG Aircotechniek als gevolg hiervan schade lijdt, is DSG Aircotechniek gerechtigd deze schade terstond te verhalen op Opdrachtgever.

8.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet grove schuld van DSG Aircotechniek of zijn leidinggevende ondergeschikten.

8.7 DSG Aircotechniek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of gevolgschade die ontstaan door boorwerkzaamheden.

Artikel 9: Beëindiging en annulering van de overeenkomst

9.1 Als de overeenkomst wordt verbroken door een oorzaak aan de zijde van Opdrachtgever, of als de overeenkomst door Opdrachtgever wordt beëindigd of ontbonden, is Opdrachtgever verplicht alle door DSG Aircotechniek gemaakte kosten te vergoeden.

9.2 DSG Aircotechniek is bevoegd zijn nakoming op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
  • Na het sluiten van de overeenkomst DSG Aircotechniek ter kennis gekomen is van omstandigheden welke goede gronden geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
  • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  • Indien door vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van DSG Aircotechniek kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, dit zal in ieder geval het geval zijn bij een vertraging van twee maanden of meer en deze termijn kan geacht worden korter te zijn in het zomerseizoen.

Artikel 10: Overmacht

10.1 DSG Aircotechniek is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van DSG Aircotechniek opgeschort. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke omstandigheid waar DSG Aircotechniek ten tijde van het doen van de aanbieding, uitbrengen van de offerte of aangaan van de overeenkomst geen rekening mee kon houden en ten gevolge waarvan de overeengekomen uitvoering van de overeenkomst niet langer redelijkerwijs door Opdrachtgever kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan: oorlog, staking, ziekte, oproer, storingen in het elektriciteitsnet, overstromingen, brand, gewijzigde maatregelen van overheidswege, pandemie, storing bij DSG Aircotechniek, transportmoeilijkheden en het uitblijven van leveranties aan DSG Aircotechniek door zijn leveranciers.

Artikel 11: Garantie

11.1 De garantie betreft 2 jaren op de uitgevoerde arbeid en op de geleverde en/of geïnstalleerde zaken vanaf het moment van oplevering.

11.2 Opdrachtgever kan alleen beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van DSG Aircotechniek heeft voldaan.

11.3 Geen garantie wordt gegeven wanneer gebreken gevolg zijn van: normale slijtage, ondeskundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud door Opdrachtgever of door derden.

11.4 Elk beroep op garantie wordt afgewezen indien de installatie en/of onderhoud is uitgevoerd door Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden.

11.5 Geen garantie wordt gegeven op geleverde en/of geïnstalleerde tweedehands zaken.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle overeenkomsten tussen DSG Aircotechniek en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en geschillen zullen voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.